Bolagsbeskrivning och investering i aktien

Qbrick AB (publ) är ett svenskt företag grundat 1999 som noterade aktien på Nordic SME 2021. Bolaget har helägda dotterbolag i Danmark, Finland och Norge vilka levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade interaktiva videofilmer. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar som till exempel videoshopping, live-events eller finansiell bolagskommunikation. Bolagets videoplattform säljs på abonnemangsbasis (SAAS) och genererar idag månatliga intäkter från cirka 100 företagskunder och är marknadsledande inom kategorin “interaktiv video.”

Under 2022 gjorde Bolaget även ett framgångsrikt förvärv av produktionsbolaget Ritualen AB (”Ritualen”) med visionen att kunna öka marginalerna samt skapa synergieffekter genom en helhetslösning. Ritualen är en Stockholmsbaserad filmbyrå specialiserad på in-game-film, animationer, vfx, reklamfilmer, B2B-filmer och filmer för sociala medier vilka säljs på projektbasis till företag, myndigheter och dataspelsbranschen.

Pågående aktiviteter är att :

  1. Etablera strategisk partnerförsäljning via segmentet ”digitalbyråer” med syfte att öka försäljningsinsatserna via partnerledet, utan att bidra till högre fasta kostnader.
  2. Genomföra riktade insatser inom identifierade strategiska försäljningsområden som mot kapitalmarknaden/ IR.
  3. Öka marknadsandelen inom området ”Gaming” där Ritualen redan är väletablerade och har många starka referenskunder och bevisad internationell konkurrenskraft.

Finansiell målsättning

Bolagets målsättning är att under våren 2024 uppnå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar så att man kan redovisa ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för kalenderåret 2024.

Bolaget har ingen fastlagd utdelningspolicy och har inte lämnat någon utdelning de senaste åren. Bolaget kommer att fastställa en utdelningspolicy när utdelningsbart medel finns till förfogande.

Investering i aktien

Bolaget har en lång historik inom Video-Tech och är den ledande aktören inom interaktiv video inom norden. Bolaget har redan förvärvat 100 välrenommerade kunder som genererar månatliga återkommande SaaS-intäkter. SaaS tjänster utgör idag ca 70% av koncernens samlade intäkter. Bolagets SaaSrelaterade intäktsbas utgörs av 90 % återkommande intäkter som bygger på fleråriga kundkontrakt B2B och mot offentlig verksamhet. Både offentlig verksamhet och B2B är, jämfört med traditionella konsumenter, betydligt mindre priskänsliga vilket ökar visibiliteten för framtida intäkter. Resterande 10 % av SAAS tjänsterna utgörs av projektbaserade och kundspecifika lösningar som kompletterar de återkommande intäkterna genom att skapa ett specifikt mervärde för kunden.År 2022 bevisade bolaget också en stark operationell förmåga då de framgångsrikt förvärvade Ritualen AB, som levererar förstklassig videoproduktion och 3-D animation till spelstudios. Inom denna marknad bedöms Ritualen kunna uppvisa god tillväxt och utgöra ett tillväxtben för Qbrick. Vidare gör bolaget ytterligare satsningar på att diversifiera intäktsbasen genom försäljning i andra vertikaler, såsom utbildning och marknadsföring, vilket förväntas minska kundoch marknadsspecifik risk samt ge ytterligare styrka i framtida försäljning och potential att växa under lönsamhet. Qbrick är ett intressant tillväxtbolag med långsiktiga möjligheter att kapitalisera på den starkt växande marknaden för videoplattformar. Marknaden är intressant givet effekterna som drevs på av pandemin. Idag förväntas marknaden växa med 20 % (CAGR) per år fram tills år 2027.

Shopping Basket