Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Qbrick. Samtliga aktieägare som är upptagna som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman samt till Bolaget anmält sitt deltagande har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Årsstämman, ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma skall ske i enlighet med bolagsordningen. Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman årsredovisningen och beslutar om disposition av Bolagets vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och vd. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska sammansättas och utses.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget i enlighet med vad som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Fullmaktsformulär

Bolagsstämmor

11 april, 2024

Årsstämma 2024

28 april, 2023

Årsstämma 2023

12 maj, 2022

Årsstämma 2022

Shopping Basket