Bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 9 april 2021

1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Qbrick AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla teknologier för, samt produktion och distribution av, streaming media, bild, ljud och data över Internet, mobilt Internet samt i lokala nätverk, förvaltning och försäljning av värdepapper, äga och förvalta bolag och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kr och högst 2 400 000 kr.

5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ordinarie styrelseledamöter. Bolaget ska inte ha några styrelsesuppleanter.

7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  7. Beslut om:

– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

  1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  2. Val till styrelsen och av revisorer.
  3. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i nyss nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Shopping Basket